Hembygdsföreningens historia

I sammandrag 1929-2009

1929

Föreningen hade bildats hösten 1928 men först den 10 juli 1929 hölls det första
styrelsemötet under ledning av ordföranden prosten Einar Gisslandi.
Närvarande ledamöter var Albert Johansson, Håcksby, Hjalmar Söderlund,
Sillbo och Viktor Pettersson, Rödje. Man beslöt då anordna en hembygdsfest vid
den gamla kyrkplatsen invid den då ännu ej utgrävda kyrkoruinen.
Den första hembygdsfesten hölls den 21 juli 1929. Prosten Gisslandi höll inledningstalet i vilket han förklarade att hembygdsföreningen bildats ”framförallt
för de förpliktande minnenas skull. Den gamla kyrkplatsen vore det största
minnet. Den mark som en gång varit ett helgat område, behövde hägnas och
vårdas…detta skulle vara hembygdsföreningens närmaste mål, för vilket talaren hoppades att alla goda krafter skulle förenas.” ( skrev Sala Allehanda i sitt
reportage från festen) Efter festen hölls det andra styrelsemötet vid vilket
följande ledamöter valdes:

  • Einar Gisslandi, ordförande
  • Hjalmar Söderlund, Sillbo, kassaförvaltare
  • Gustaf Löfgren, Sillbo
  • Viktor Pettersson, Rödje
  • Albert Johansson, Håcksby
  • Axel Johansson, Persbo
  • Carl Johansson, Larsbo
  • Anton Eriksson, Lunda, revisor
  • Robert Johansson, Huddungeby, revisor

Vid mötet beslöts att verka för inhägnande och utgrävning av kyrkoruinen
och att anhålla hos Riksantikvarien om tillstånd och arbetsanvisning för
detta.

1930

Hembygdsfesten, som hölls den 6 juli blev en stor succé enligt ett referat i Sala
Allehanda. Socknens spelmän, anförda av Gustav Johansson, Stymne, inledde
med musik på fiol och klarinett, kyrkokören sjöng och prosten Gisslandi höll
hälsningstalet. Gymnastikdirektör J. Ottosson, Tärna, var huvudtalare som
”varmhjärtat och medryckande framhöll den rikedom och förpliktelse som ligger
i hembygdens natur och manade ungdomen att väl vårda fädrens gåva.”
Efter mer sång och musik samt kaffepaus underhöll ”Sven i Brohult med roliga
”paschaser”. Konditor Samuelssons kaffebord var välbesökt och det dansades
folklekar ”i det härligaste sommarväder”. Omkring 600 inträdesbiljetter såldes!

Utgrävningarna av kyrkoruinen genomfördes mellan 21 oktober och 25 november. Sockenbor ställde upp med frivilliga dagsverken vid arbetet.

1931

Detta år hölls för första gången Valborgsmässofirande vi Gamla Kyrkplatsen.
Inträdesavgiften var 25 öre för vuxna och 15 öre för barn.
Det samtalades vi styrelsemötet den 19 april om att anskaffa en hembygdsgård.
Gustaf Löfgren fick i uppdrag att ordna donationsmedel till detta ändamål.

1932

Till ny ordförande valdes kyrkoherde Albin Östlund.
Man började restaureringen av kyrkoruinen. Det uppstod misshälligheter eftersom utsocknes arbetare anställdes. Det inkom skrivelser från Arbetslöshetskommittén (Joel Persson) och Huddunge Lokala Samorganisation (Joel Fasth och
Johan Lindström) där man krävde att huddungebor skulle få utföra arbetet.
Så blev det då också till slut, Carl Johansson, Larsbo, fick uppdraget.

1933

Arbetet med kyrkoruinen fortsatte. Man beslöt att anställa arbetslösa ortsbor
som hantlangare mot en avlöning på 50 öre i timmen.
Nya ledamöter i styrelsen valdes in: kantor Bertil Björkman, Klockarbo,
Hilmer Eriksson, Järlebo, Knut Bergman, Lunda och Erik Johansson, Sisselbo.

1934

Detta år invigdes den restaurerade kyrkoruinen i samband med årets
hembygdsfest.

1935

Vid årsmötet den 14 april föreslog Hjalmar Söderlund att Hembygdsföreningen
skulle upplösas, eftersom målet med kyrkoruinen utgrävning och restaurering
var uppnått. Han menade att skötseln skulle överlåtas till Kyrkorådet.
Axel Johansson gick emot förslaget och det beslöts att ärendet skulle ajourneras
och föreläggas alla medlemmar vid ett nytt möte.
Med 16 medlemmar närvarande tog mötet beslutet att Hembygdsföreningen
skulle bestå och ”verka för hembygdsintressets bevarande och stärkande inom
Huddunge.”
Hilmer Eriksson, Järlebo, fick i uppdrag att plantera björkar vid platsen.

1936

Föreningen anordnade firande av sista april och hade en hembygdsfest på
sommaren, där Huddunge manskör medverkade och Axel Johansson berättade
om gamla tider i Huddunge.

1937

Hilmer Eriksson, Järlebo, utsågs att utöva tillsyn över anläggningarna vid Gamla
Kyrkan. Axel Johansson, Persbo och Hjalmar Söderlund, Sillbo fick i uppdrag
att undersöka möjligheterna att uppföra en hembygdsgård.
Hembygdsfesten inställdes på grund av dåligt väder.

1938

Till ny ordförande valdes Axel Johansson, Persbo.
Lämpliga byggnader till hembygdsgården föreslogs: en mangårdsbyggnad från
Håcksbytorp, en bod från Ravastbo och Ombytestorpstugan vid Sillbo vägskäl.

1939

Håcksbytorpstugan inköptes för 1200 kronor av Hilmer Eriksson, Håcksbytorp
och en bodbyggnad av Arthur Larsson i Ravastbo för 15 kronor.
Medel till detta insamlades runtom i byarna samt ansöktes om i Rotehållarnas
Besparingsfond (som avslog ansökan), Huddunge Godtemplares Donationsfond
och från Sala Sparbanks vinstmedel.
Det uppdrogs åt snickare Joel Fasth, Sisselbo att ombesörja flytten av husen till
Gamla Kyrkplatsen.

1940

Började Hembygdsgården uppföras på Gamla Kyrkplatsen.

1941

Eftersom tiderna var oroliga och medel saknades blev det inte mycket gjort med
arbetena på Hembygdsgården. Håcksbytorpstugan blev dock rödfärgad, takhuv
och vindskivor tjärstrukna och dörr- och fönsterfoder vitmålades. Detta blev
ombesörjt av Knut Bergman.

1942

Hembygdsföreningen hade vid årsskiftet 57 medlemmar, vilket var en ökning
med nio personer.
Lottakåren lämnade ekonomiskt bidrag till Hembygdsgårdens färdigställande
och skänkte till inredningen hemslöjdsalster som gardiner, dukar etc.
Därigenom fick de lov att använda Hembygdsgården till sina sammankomster.

1943

Nu hade medlemsantalet sjunkit till 51 personer.
Intendent Sven Drakenberg från Västerås besökte Hembygdsgården för att ge
råd om dess inredning. Väggarna reveterades och golven lades in. I övrigt fick
arbetet anstå.

1944

Beslöt man att hyran för Hembygdsgården skulle vara 7 kronor. Ravastbo-boden
sattes upp av Joel Fasth.
Tegelbruksägare Hjalmar Söderlund inkom med ett förslag till färdigställande
av Hembygdsgården inklusive uppsättning av Ombytestorpstugan med tillhörande uthusbyggnader. För att planen skulle kunna genomföras erbjöd han sig att
förskottera kostnaderna för Ombytestorpstugan, på villkoret att han tills fordran
var betald blev dess ägare och därmed kunde tillgodoräkna sig hyresavkastningen. Styrelsen antog förslaget och bestämde samtidigt att stugan inte skulle
få säljas eller bortföras från platsen.

1945

Medlemsantalet ökade till 64!
Arbetet med Ombytestorpstugan blev klart, men eftersom J Fasth också hade
mycket annat att göra fick uppsättningen av lagårdslängan från Hagalund vänta
till kommande år.
” För Ombytestorpstugan har inträde vunnits i Huddunge elektriska distrib.förening med fyra andelar à 50 kr. pr. st., att betalas antingen genom amortering
med 10 kr. pr. andel och år eller också kontant. Beslöts att betala andelarna
kontant.”
På sommarens hembygdsfest talade landshövding Conrad Jonsson, Västerås.

1946

För första gången invaldes kvinnliga ledamöter i styrelsen, nämligen
fröken Karin Johansson, Håcksby, fru Ester Persson, Huddungeby,
fru Ada Andersson, Djurkarlsbo och fru Rut Bergman, Smedsbo.
Hilmer Eriksson, Järlebo fick fortsatt förtroende att öva tillsyn över
anläggningar och planteringar vid Gamla Kyrkplatsen och fick nu biträde av Sten Olsson, Ombytestorpstugan.
Håcksbytorpstugan målades invändigt av konservator Sven Carlsson,
Gimo ” i stil med vad som var brukligt i bondestugorna innan tapeter
fram på 1830-talet kom i bruk.”
Ett porträtt av disponent Hjalmar Söderlund, Sillbo, sattes upp i salen.

1947

Fru Linnea Söderlund, Sillbo, änka efter disponent Hjalmar Söderlund
donerade Ombytestorpstugan till Hembygdsföreningen, i enlighet med
sin makes i livstiden uttryckta vilja.
Sommarköket inreddes av Joel Fasth.
Hembygdsfesten hölls den 29 juni. Talare var rektor Sven Kjersén, Wik
och riksspelman Johan Olsson, Uppsala spelade allmogemusik.
Inträdet var 1 krona för vuxna och 50 öre för barn.

1948

Hembygdsföreningen fick som gåva av f:a Olsson & Rosenlund, Heby
en vällingklocka som använts vid firmans gård Huddungeby såg.
Det beslöts att den skulle sättas upp vid gaveln av lagårdslängan.

1949

Hembygdsföreningen firade 20-årsjubileum söndagen den 19 juni
vid sommarfesten, som började med att kyrkoherde Albin Östlund höll gudstjänst i Kyrkoruinen. Prosten Einar Gisslandi, Alsike, som varit
med och grundat föreningen var inbjuden som talare.
Sala Blåsorkester spelade och fröken Valborg Gertz, kyrkskolan sjöng.
”Norrgårds-Edith”Gustafsson, Vittinge berättade historier och det dansades folklekar.

1950

Axel Johansson avgick som ordförande på grund av sjukdom och utnämndes
till hedersledamot i styrelsen. Ny ordförande blev Birger Johansson, Persbo.
Hembygdsfesten anordnades detta år i samarbete med Huddunge S.L.U.

1951

Fru Linnea Söderlund, Sillbo skänkte ett härbre som togs ner och sattes upp vid
Hembygdsgården.

1952

Ordförande Birger Johansson invigde vid årsmötet en ordförandeklubba skänkt
av hr. Oskar Söderberg, som valdes till trädskötare vid Hembygdsgården.
Lönen för detta bestämdes till 2.50 kr. i timmen.
Avloppsledningen från Ombytestorpstugan förlängdes till Tattarbäcken.

1953

Vid Hembygdsfesten den 28 juni talade landshövding Ragnar Casparsson.
Han förärades ett exemplar av boken ”Från 1800-talets Huddunge”, skriven
av Axel Johansson, Persbo.
Elektricitet drogs in i Håcksbytorpstugan och det installerades elvärme.
En donation på 10 000 kronor skänktes av fru Erika Pettersson, Huddungeby.

1954

En kaffeservis med föreningens monogram inköptes, tio dussin koppar, fat
och assietter för 30 kronor dussinet. Bror Bleckert valdes in i styrelsen.
Som tillsyningsman över planteringarna valdes Sten Olsson.

1955

Erik Johansson fick i uppdrag att konservera de gamla mynten från utgrävningarna av Kyrkoruinen.
Kung Gustaf VI Adolf var på Eriksgata och besökte Hembygdsgården.

1956

Det beslöts att inköpa en tavla föreställande Huddunge kyrka som en
gåva till vänorten Kuorevesi, Finland.

1957

Rune Rönnerstad och kantor Bror Nordin valdes in i styrelsen.
Joel Fasth fick i uppdrag att sköta om flytten och uppsättningen
av bastun från Tingvastbo till Hembygdsgården.

1958

Vid årsmötet hölls en tyst minut till minne av Hilmer Eriksson, Järlebo,
som gått bort.
Den 10 augusti firades Hembygdsföreningens 30-årsjubileum.
”Kyrkvärden Stig Nordenström läste ett föredrag, en gång hållet av
hädangångne Huddungeforskaren Hedersordf. Axel Johansson, Persbo.”

1959

Valborgsfirande hölls men däremot ingen hembygdsfest detta år.
Karin Johansson, Håcksby och Hjalmar Samuelsson, Sillbo avgick ur
styrelsen och utnämndes till hedersledamöter.

1960

Vid årsmötet fastställdes avgiften till 1 kr.
En skrivelse till länsarkitekten skickades med en begäran att sockenmagasinet vid kyrkan skulle få kvarstå och repareras.
Man beslöt att årsmötet i fortsättningen skulle hållas under mars månad.

1961

Nils-Erik Andersson, Birgit Olsson, Gunhild Säfström och Ola Birgersson
invaldes i styrelsen.
Ingen Hembygdsfest hölls under året. Det ordnades med kyrkkaffe vid en
gudstjänst i Kyrkoruinen.

1962

Hembygdsgården rödfärgades och målades. Ingen sommarfest hölls.
Komminister Sven Lannergård valdes in i styrelsen.
En ständig medlemsavgift på 20 kronor infördes.

1963

30 juni hölls en ”Hembygdens Dag” då Valö kyrkokör och spelmanslag
gästade Huddunge.

1964

Inget årsmötesprotokoll föreligger, men ett styrelsemöte föreslog att sista-
april skulle firas med kase och fyrverkeri.

1965

Inga noteringar i boken.

1966

Birger Johansson avgick som ordförande och ersattes av Bror Bleckert.
Nyvalda i styrelsen blev komminister Tryggve Thyselius, Olle Lundström och
Elsa Pettersson.
Det beslöts om reparationer av Hembygdsgårdens byggnader samt Kyrkoruinen.
Till att ombesörja detta utsågs Evald Fasth, Karl Säfström och Rune Rönnerstad.
Årsavgiften bestämdes till 2 kr.

1967

Intendent Sven Drakenberg konsulterades angående Kyrkoruinen.
Diskussioner om att lägga om gardesgården fördes.

1968

För att försöka få fler medlemmar bestämdes årsmötet att skicka ut inbetalningskort till icke-medlemmar inom socknen.

1969

Sockenmagasinet, som flyttats till Hembygdsgården, skänktes till föreningen
av Västerlövsta storkommun.
Carl Johansson, som påbörjat en inventarieförteckning, hade avlidit.
Det hölls en tyst minut för honom vid årsmötet.
Erik Johansson och Knut Bergman utsågs att fortsätta hans arbete med
inventarieförteckningen.

1970

Bertil Lövgren, Sillbo valdes till ny ordförande och till ny sekreterare
Alma Eriksson, Järlebo.
Sten Olsson flyttade ifrån Ombytestorpstugan till kyrkvaktmästarbostaden
i Församlingshemmet. Därmed upphörde hans tillsynsansvar för gräsmattor
och rabatter vid Hembygdsgården. Detta blev nu styrelsens ansvar.
Dörrar och lås sågs över ”med tanke på inbrott och förstörelselusta.”

1971

Kyrkoruinen reparerades av frivillig arbetskraft under ledning av Evald Fasth.

1972

Verandan på Ombytestorpstugan målades. Föreningen höll med färg och arbetet
utfördes av hyresgästen Marianne Olsson.
Bänkarna i Kyrkoruinen målades grå.

1973

Ett inbrott förövades i Hembygdsgården och många föremål blev stulna.
Man beslöt att under vintern förvara värdefulla saker på vinden i Församlings-
hemmet.

1974

32 arbetsvilliga medlemmar deltog vid lövräfsning och städning vid Hembygds-
gården innan årsmötet den 15 maj. Där beslöts att ordna en sommarfest 30 juni.
Inträdet kostade 5 kr för vuxna och 2.50 kr för barn,
”Huddungeboken” nytrycktes på Tofters tryckeri i Östervåla i 500 exemplar.

1975

Jan-Erik Lindström och Karl-Johan Olsson invaldes i styrelsen.
Ett gammalt skåp, som varit uppe till diskussioner under ett antal år blev
reparerat och placerades i Församlingshemmet.
En loppmarknad med saker skänkta av huddungeborna hölls 5 juli vid
Hembygdsgården. Behållningen blev nästan 11 000 kronor!
Föreningen öppnade ett postgirokonto.
Det ständiga medlemskapet slopades och ny årsavgift blev 10 kr.
En brasafton hölls under hösten, liksom föregående år, med sång, musik och
deklamation av lokala förmågor.

1976

Årsmötet hölls 7 mars. Knut Bergman tackades för sitt 40-åriga
kassaförvaltarskap med blommor. Ny kassör blev Rune Rönnerstad.
Väggarna i Håcksbytorpstugan renoverades med lyckat resultat.
Midsommar firades för första gången vid Hembygdsgården på initiativ
av Börje Wallner, som tidigare varit med och ordnat midsommarfirande
vid Rödjebro idrottsplats och vid Degerängen.
Premiär var det också för ”Huddungedagen”, som ägde rum 15 augusti.
En vällingklocka från 1750, som en gång funnits vid Hallsjö gård skänktes
av fru Elin Larsson, Sala. Den deponerades tills vidare i kyrkan.

1977

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 120 personer.
Erik Johansson, Sisselbo, avled 2 mars och en gåva till hans minne lämnades
till kyrkans blomsterfond från Hembygdsföreningen.
Arbetet med att ta fram en Huddungedräkt inleddes. Som representanter
Från föreningen att ingå i kommittén valdes Aina Karlsson, Nyby och Sigrid
Johansson, Håcksby.

1978

Elsa Pettersson avgick ur styrelsen och ersattes av Alma Eriksson, som nu blev ordinarie ledamot.
Hyran för Ombytestorpstugan höjdes till 1500 kr per år.
Gökotta firades tillsammans med kyrkan på Kristi Himmelfärdsdag.
Ansvariga för midsommarfirandet detta år var Börje Wallner och John Domberg.
”Huddungedagen” firades 6 augusti och då i samband medHembygds- föreningens 50-årsjubileum. Föreningens historia tecknades av Bertil Lövgren
och intendent Carl-Fredrik Lundevall höll föredrag. Festen fick på grund av
regnväder hållas i Församlingshemmet. Hedersgäst var en av föreningens
grundare, Hjalmar Samuelsson, 90 år.
Sidan

1979

”Sisselbo-Eriks” (Erik Johansson) handskrivna böcker kopierades i 100 exemplar. Föremålen i Ravastbo-boden rengjordes och katalogiserades.
Ny hyresgäst i Ombytestorpstugan blev fru Gunhild Samuelsson.
Midsommar firades traditionsenligt. Janne Lindström ordnade en ny majstång.
Från Bygdegårdsföreningen, som nedlagts, fick Hembygdsföreningen ta emot
Robert Johanssons donationsfond att förvalta och därmed uppbära en del av
dess avkastning.

1980

Styrelsen beslöt att ta bort en av granarna på planen vid Hembygdsgården.
Gärdesgården skulle göras klar.
Ytterligare 50 ex av Sisselbo-Eriksböckerna beställdes eftersom de hade haft
stor åtgång. Man beslöt att ordna med en sommarvattenledning till Hembygdsgården.

1981

Sigrid Johansson avgick ur styrelsen på grund av sjukdom. Hon avtackades
med blommor. Man beslöt att inköpa 100 stolar till Hembygdsgården, då de
gamla bänkarna var i dåligt skick.

1982

Ingrid Eklund valdes in i styrelsen och Knut Bergman utnämndes till heders-ledamot.
En brasafton anordnades i april vid vilken riksspelman Carina Normansson
och Roger Tallroth medverkade.
Midsommarafton firades, detta år för första gången med lövade traktorskjutsar
för barnen. Lekledare var Kristina Lövgren.
På Huddungedagen, som inleddes med gudstjänst i Kyrkoruinen, underhöll
gruppen Nysilver från Sala. Talare var Göte Rickman, Heby.

1983

Prosten Albin Östlund begravdes och Hembygdsföreningen skickade en krans.
Huddungesonen Albert Lindström hade varit död i 60 år och till hans minne
ordnades en utställning med tavlor, målade av honom, i Församlingshemmet.
Huddungedagen hölls 31 juli.

1984

Ett bidrag om 30 000 kr ur Robert Johanssons donationsfond till Rödjebro IF
för utbyggnad av deras lokal beviljades av Kammarkollegiet.
Eftersom detta år utnämnt till Hembygdens År gick det runt en budkavle i form av en smal ribba till alla hembygdsföreningar i Västmanlands län. På den skulle
föreningens namn skrivas och den skulle sedan sättas ihop med de andra och
överlämnas som ett laggkärl på Hembygdens Dag, som hölls på Skansen.
Ritha Lindström-Stenvi fick i uppdrag att skriva på ribban och Olle Lundström glödritade inskriften.
På Huddungedagen medverkade hemslöjdskonsulent Anna-Karin Reimersson
och visade bilder från sina forskningar om folkdräkter samt invigde den nu
färdiga Huddungedräkten.
Roger Tallroth och Carina Normansson underhöll med allmogemusik.
Festen hölls i Församlingshemmet, ”det är bäst så, denna regniga sommar”, skrev Alma Eriksson, nu ständig sekreterare.

1985

Ett bidrag på 200 kr till komminister Tryggve Thyselius begravning lämnades,
”eftersom han var så intresserad av Hembygdsföreningen.
Nya i styrelsen var Håkan Tallroth, Gunilla Wikström och Ingrid Östlin.
Skytteföreningen bad om ett bidrag för inköp av korthållsvapen och det beviljades 2000 kr ur Robert Johanssons fond.
Inför midsommarfirandet blev det återigen diskussioner om var parkeringsplatser kunde ordnas. Det beslöts att enkelrikta vägen förbi Hembygdsgården och låta folk parkera på vägkanten.
Huddungedagen inställdes detta år, bland annat med anledning av ovannämnda
problem med parkeringsplatser.

1986

Midsommarfirandet arrangerades av en arbetsgrupp, bestående av Rune Rönnerstad, Larry Tallroth, Maritha Prenler, Ingrid Lövgren Östlin, Gunilla Wikström, Uno Eklund, Janne Lindström, Håkan Tallroth, Olle Lundström och Alma Eriksson. Dessa ordnade med en naturstig med vinster, pilkastning, fiskdamm, tre lotterier med skänkta vinster och kaffeservering. Underhöll
gjorde Östervåla Spelmanslag och parkeringen ordnades på samma sätt som föregående år, nu med polistillstånd för enkelriktning av trafiken på vägen.
En video med TV-programmet ”Halvsju” från 1971, i vilket inslag från Huddunge fanns med beställdes från Sveriges Radio.

1987

Bertil Lövgren, som i två år försökt att få avgå (eftersom han samtidigt var kommunalråd och inte ansåg sig ha tid), beviljades detta vid årsmötet.
Till ny ordförande utsågs Roland Persson.
Janne Lindstöm avgick och Maritha Prenler tog hans plats som ordinarie.
Det firades midsommar vid Hembygdsgården och Huddungedagen hölls
som vanligt i slutet av sommaren.
Kristina Flodström underhöll med sång till gitarr vid en brasafton i november.
Hos Sigrid Johansson hölls ett styrelsemöte där hon överlämnade textilier
och två protokollsböcker som hon förvarat för föreningens räkning.

1988

Britt Pettersson, Domarbo, invaldes i styrelsen.
En hantverksdag anordnades 29 maj då ett trettiotal utställare deltog och
skänkte ett stort antal vinster till lotterierna, som inbringade 850 kr.
Midsommarfirande, Huddungedagen och en brasafton hölls vid Hembygdsgården detta år och i början på december inbjöds alla hantverkare
som deltagit på hantverksdagen till en grötfest i Församlingshemmet.

1989

Föreningen ordade en brasafton 21 april där Carita Emilsson och Lollo Johansson underhöll med sång till gitarr.
15 maj var det bilrally i vilket 29 ekipage deltog. Starten var vid Kyrkan
och sen körde man på småvägar till målet vi Fänsjön. Sala Allehanda var på
plats och skrev ett reportage.
Konrad Juhlins tjärdal vid Råcksjön besöktes av styrelsen 13 juni. Vägvisare var John Eriksson, Hertigbo, och Karl-Erik Wikström.
På midsommaraftonen hade en trollkarl engagerats som uppskattades stort av den unga publiken.
Huddungedagen blev en stor succé, trots dåligt väder i inledningen, med många
utställare på plats som visade gamla hantverkstekniker: Britta Röjerås visade hur
man färgar textilier med växtfärger, tegelmästare Karl-Erik Kling visade hur man tillverkade tegel förr och Carl-Fredrik Lundevall berättade om växter och djur i Huddunge-trakten. Över 400 besökare kunde man räkna till!

1990

Rune Rönnerstad avgick som kassör och i stället valdes Roger Eriksson.
Bilrallyt detta år lockade ett 100-tal deltagare.
På midsommar hade man över 500 gäster och även Huddungedagen var
detta år mycket välbesökt.
Ett dike grävdes vid uthusen av Nils Lindbom och Ragnvald Domberg fyllde
på med jord över granrötterna på planen.
Söderlunds härbre blev reparerat av Håkan Tallroth med flera frivilliga.

1991

Bilrallyt återkom även detta år och midsommarfirandet samlade trots kyligt
väder omkring 300 personer.
Hantverkarna invigde en hantverksbod i sockenmagasinet och höll sedan öppet
hela sommaren. På Huddungedagen var det sedan stor utställning av hantverk och även husdjur som hästar, får och ankor. Veckan därpå samlades alla för
utvärdering och planering av kommande års aktiviteter.Efter mötet visade
Maritha Prenler den ombyggda f.d. prästgården som nu skulle öppnas som daghem styrt av ett föräldrakooperativ, där frivilliga krafter lagt ner många timmar innan det blev klart att öppna för ett 30-tal barn.
Gamla Församlingssalen, som stått oanvänd länge inspekterades.

1992

Larry Tallroth blev ny ordförande efter Roland Persson, som avtackades.
Årsavgiften höjdes till 20 kr.
Ett förslag kom från Sigrid Johansson, Håcksby, om att flytta Gamla Församlingssalen till Hembygdsgården. Detta lät sig dock inte göras,
eftersom byggnaden var K-märkt och måste underhållas där den står.
400 besökare firade midsommarafton vid Hembygdsgården och roades
av trollkarlen Martin Simon. Kristina Flodström ledde en barnkör och Karl-Johan Olsson spelade dragspel.
Söndagen 12 juli var det kyrkstigvandring från Lenna via Bockbo till kyrkan.
Längs vägen kunde man tävla i udda grenar som stövelkastning m.m.
Huddungedagen bjöd på ett digert program som inleddes med gudstjänst i
Kyrkoruinen med pastorsadjunkt Rickard Berggren. Därefter var det konst- och hantverksutställning, tipspromenad, ponnyridning m.m. Makarna Lundevall
visade sitt hem i Jan-Ersgården i Radbyn och i Gamla Församlingssalen visade
Gunilla Wikström och Maritha Prenler gamla kläder.

1993

Årsmötet inleddes med att gruppen Väsen spelade, ett mycket uppskattat inslag!
Nya i styrelsen blev Börje Wallner, Adde Kubenka, Gunnel Ågren och Michael Pousette.
Årsavgiften höjdes till 30 kr.
Det beslöts att Hembygdsföreningen skulle verka för en återgång till den gamla
postadressen Huddungeby istället för Heby.
Midsommar firades traditionsenligt.
Huddungedagen 1 augusti bjöd på hantverksförsäljning och underhållning med
Jocke Tallroth och Ronny Nykvist. I Gamla Församlingssalen hade Gunilla Wikström och Maritha Prenler öppnat en utställning med gamla föremål och kläder i lokalerna, varav stora salen var inredd som en gammal handelsbod.
I ett annat rum fanns Kenth Hansson, med en utställning om socknens soldater.
Alla utställarna var klädda i tidsenliga dräkter, något som gjorde det hela mycket
levande för besökarna, som kom i stora skaror!

1994

I februari var det åter inbrott i Hembygdsgården, dock utan att något av större värde stals.
Helge Aspgren valdes till ny sekreterare och Börje Wallner till ny kassör. Ny
Ledamot i styrelsen var Gerd Eriksson, NorrÅmyra
Medlemsavgiften var oförändrad, men en familjeavgift på 60 kr. infördes.
”Vi informerades om att Hembygdsföreningen som en sista gärd av tacksamhet
lämnat ett bidrag till Lutherhjälpen vid Rune Rönnerstads begravning för att därmed hedra minnet av Rune och hans insatser för föreningen.”

1995

Vid årsmötet avgick Adde Kubenka och ersattes av Stig Pettersson.
Detta år förlängdes Huddungedagen till att omfatta tre dagar, 4,5,6 augusti
och bestod i en utställning i Gamla Församlingssalen med temat ”Hundra
år i Huddunge”. Kläder, verktyg och andra föremål, foton, tidningsurklipp
m.m. ställdes ut. Kenth Hansson berättade om släktforskning och gav råd till
besökare. Kaffeservering var ordnat i f.d. prästgården, numera daghemmet Skogsdungen. Ett stort antal besökare tog del av utställningen och många
var också vid Hembygdsgården där det var hantverksförsäljning, tipspromenad,
och underhållning.

1996

Hugo Eriksson utsågs till sekreterare efter Helge Aspgren, som i sitt sista protokoll påpekade förhållandet att föreningen tycktes sakna stadgar att
hålla sig till: ”Kan de inte återfinnas blir det nödvändigt att skriva nya.”
Årets Huddungedagar bestod av loppmarknad på lördagen och hantverksdag
på söndagen. Underhållning bjöds på i form av ”skönsjungande kantor Lotta
Olsson”.
Bastun och smedjan flyttades från bakom kyrkoruinen till yttre planen med hjälp av ALU-arbetare under ledning av Henry Tallroth och Roland Persson. Man lyfte också upp lagårdslängan och bytte bottenstockar och lade om golven.
Även de andra byggnaderna reparerades och rödfärgades.
Ett helt nytt utedass byggdes.

1997

Midsommar firades som vanligt och Huddungedagarna liksom året innan.
Jularbo Gille spelade på hantverksdagen 3 augusti.
Under sommaren anordnades för första året byavis trivselkvällar för medlemmar
som blev en stor framgång för föreningen. Många nya medlemmar kom till.

1998

Vid årsmötet konstaterades att kassabehållningen från ett underskott förra årsskiftet nu stigit till en behållning av 26 000 kr. Trivselkvällarna ansågs ha bidragit till det ekonomiska uppsvinget. Dessutom hade den s.k. Söderlundska
fonden överförts till huvudkassan.
Till ny kassör valdes Eva Wikström, Ravastbo på 2 år. Ny i styrelsen var också Anna-Karin Wikström. Man beslutade att ansöka om utskänkningstillstånd för åtta
cafékvällar vid Hembygdsgården under sommaren.
På midsommarafton underhöll duon Knoll&Tott främst de yngsta och övriga
inslag genomfördes traditionsenligt.
På Huddungedagen invigdes klockstapeln vid Kyrkoruinen, i vilken den gamla vällingklockan från Hallsjö gård hängts upp. Roland Persson och Henry Tallroth
hade rest klockstapeln under sommaren.

1999

Hembygdsföreningen fick av Västerlövsta kyrkliga samfällighet överta förvaltning och vård av Gamla Församlingssalen. Efter en besiktning inleddes
arbetet med renovering av lokalerna där. På vinden gjordes en klädkammare och
arkiv för förvaring av gamla kläder, föremål och böcker.
På årsmötet valdes Torbjörn Andersson och Britta Röjerås in i styrelsen.
Sommarens cafékvällar var välbesökta och medlemsantalet ökade till 270!
På Huddungedagarna var det utställning i Gamla Församlingssalen med gamla föremål, foton och urklipp, ortnamn och runstenar, björnspjut och vargfällor m.m. Till runstenen i Sisselbo gick guidade turer med traktor och vagn och vid hembygdsgården underhöll Muntra Fruarna från Haraker. Dessutom bjöds på hunduppvisning, veteranbilsutställning, loppmarknad och hantverksförsäljning.

2000

Vid årsmötet i mars hölls en tyst minut till minne av bortgångne Hugo Eriksson.
I hans ställe som sekreterare valdes Torbjörn Andersson. Eva Wikström avgick
som kassör men stannade som ledamot i styrelsen. Ny kassör blev Tomas Ronqvist, Sillbo. Nya i styrelsen var också Marie Fornaeus, Annika Nyman och
Niclas Olsson. Årsavgiften höjdes till 50 kr.
Renoveringen av Gamla Församlingssalen fortsatte. Vid utställningarna hade drygt
11 000 samlats in för inköp av material etc. Arbetet utfördes till största delen av
frivilliga krafter. Kyrkan bekostade utvändiga reparationer.
Under cafékvällarna hölls en kubbturnering som slutligen vanns av laget ”Henrys unga flickor”.
Föreningen deltog vid Hebymässan där en modell av Radbyn före laga skiftet
förevisades. Modellen hade tagits fram av Torbjörn Andersson med hjälp av
medarbetande ortsbor.
Kulturhusens dag den 10 september uppmärksammade skolbyggnader och då
hade Hembygdsföreningen en utställning i Annelunds gamla skola som drog
ett 100-tal besökare, som tyckte det var ett trevligt och intressant initiativ.
Under hösten hölls en idéinventering bland huddungeborna för att få veta vad det kunde ordnas för aktiviteter och det kom många bra förslag som samlades
in och sorterades i intressegrupper av bl.a. Gunilla Wikström och Maritha Prenler.

2001

Siv Wahlund blev ny kassör efter Tomas Ronqvist som flyttat från byn.
Styrelsen valde för första gången en vice ordförande, Eva Wikström.
Ett förslag som framkommit vid idéinventeringen var att ha en cykeltävling,
ett Huddunge-giro, vilket genomfördes den 5 maj. Caryl Ekh blev den förste vinnaren som fick en inteckning i vandringspriset ”Guldpumpen”.
En annan idé var att starta en prova-sjunga-kör och det blev verklighet när
Jocke Tallroth tog på sig ledarskapet för Huddunge Profankör, som debuterade vid en cafékväll och sen också sjöng på Hembygdsföreningens Luciafest i
G:la Församlingssalen.

2002

Hembygdsföreningen fick nu för första gången skrivna stadgar att hålla sig till.
Torbjörn Andersson tog fram ett förslag som godtogs efter en kontroll hos Sveriges Hembygdsförbund. Årsmötet hölls i G: la Församlingssalen som nu var nyrenoverad.
Föreningen fick en hemsida, framtagen av Torbjörn Andersson.
Tävlingen ”Känner du ditt Huddunge”, där det gäller att efter foton lokalisera
olika platser i byn, genomfördes för första gången.
I Huddungegirot deltog 50 tävlande, som antingen cyklade en sträcka på idealtid
eller gick en tipspromenad.
Midsommaraftonen var regnig och likaså blev Norabygdens teatersällskaps föreställning ”Ett oväntat besök” en blöt historia.
Denna sommar fick Huddunge känna på vad Noraborna hade plågats av i många
år, nämligen invasion av översvämningsmygg i otroliga mängder.
Dock avgjordes för första gången kommunmästerskapet i kubb vid Hembygds-
gården i strålande solsken och många deltagare och dagen efter var det Huddungedagen. Karl-Gunnar Johansson hade engagerat ett antal spelmän som framförde låtar komponerade av huddungebor.
En scenvagn inköptes och ställdes på plats i kanten av planen.
En almanacka med foton från Huddunge togs fram av Eva Wikström och Anna-May Vesterberg och såldes i Lunda.
Profankören sjöng julsånger på tomtefesten i G: la Församlingssalen för omkring 60 personer.

2003

En arbetsgrupp bildades för att utforma ansökan till EU-projektet Leader+ Nedre
Dalälven. Gruppen skulle vara underställd Hembygdsföreningen men projekten
skulle skötas självständigt av deltagarna.
Nya i styrelsen blev Jessica Larsson, Lagbo, Hans Selander, Djurkarlsbo och Marie Tunevi, Fallet.

Huddungegirot vanns av Berith Tallroth. Midsommaren var blöt som vanligt.
KM i kubb vanns av Huddunge City.
Det var olidligt mycket mygg även denna sommar.
Lucia firades i Församlingshemmet 13 december. Efter att barnkören lussat
i kyrkan kunde församlingsborna äta gröt och skinka och lyssna till Profankören
som sjöng julsånger.

2004

Leader+projekten, sammanhållna av en styrgrupp, fick inriktningarna ”Näring och jobb” och ”Landsbygdsboende”.
Claes Emilsson, Rödjebro valdes in i styrelsen liksom Anders Birgersson, Persbo
Årsmötet beslöt att ansöka om en sänkning av hastigheten på landsvägen från Lunda till Lagbo.
Efter 40 år återupptogs Valborgsmässofirandet vid Hembygdsgården med kase,
vårtal och körsång samt fyrverkeri. Talare var Karl Erik Wikström.
Sigvard Åhrberg, Bockbo vann Guldpumpen i årets Huddunge-giro.
För tredje året i rad var det dåligt väder på midsommarafton och även på Huddungedagen.
Myggplågan ledde till omfattande protester och krav på att Huddunge liksom
Tärnsjö skulle få besprutning med BTI, ett biologiskt bekämpningsmedel.

2005

Eva Wikström valdes till ordförande och Claes Emilsson till sekreterare.
Hans Selander valdes till vice ordförande. Ny i styrelsen var Sigvard Åhrberg
En ungdomslokal, ”Lurken”, som iordningställts på G:la Församlingssalens vind
invigdes. Arbetet med att göra i ordning hallen och trappan fortsatte.
Våren hälsades på sista april vid Hembygdsgården med kase, körsång och fyrverkeri. Talare var Leo Padazakos.
För första gången firades nationaldagen den 6 juni vid Hembygdsgården.
På midsommaraftonen underhöll Profankören och Sigvards gäng med sång och musik. Det regnade inte!
Huddungedagen firades med gudstjänst i kyrkoruinen, hantverksförsäljning och
Musik och sång med Karl-Johan Olsson och Sven Östensson.
Cafékvällarna var välbesökta och tävlingen ”Känner du ditt Huddunge” genom-
fördes även detta år.
Huddungealmanackan fanns lite överallt på väggarna både inom och utom byn.
Leader+projekten fortsatte och engagerade många engagerade huddungebor.
Hantverksboden höll öppet varje söndag under sommaren.
Samtliga byggnader på Hembygdsgården blev rödfärgade. Anders Westling
målade fönster- och dörrfoder.
Myggen bekämpades framgångsrikt med BTI-besprutning!

2006

Nyvalda i styrelsen: Anette German-Tallroth, Katarina Larsson
och Johan Lindström. Sigvard Åhrberg blev ny vice ordförande.
Friteatern framförde i Församlingshemmet ”Hässja”, en föreställning
med sång musik och historier från förr. Lite vemod och mycket skoj!
Vårtalare på Valborgsmässoafton var Anna-May Vesterberg.
Nationaldagen firades liksom midsommarafton i vackert väder och
30 juni var det dags för ännu en teaterföreställning, denna gång med
Teater Fabella från Östervåla med pjäsen ”Söndagspromenaden”.
Under Fest i Heby-veckan ordnade Maritha Prenler och Gunilla Wikström
ännu en uppskattad utställning, ”Tocke´ kalas” i G: la Församlingssalen.
En liten ”Antikrundan” ägde också rum i Församlingshemmet med den
från TV kände Knut Knutsson som publikdragare.
KM i kubb vanns av Huddunge City Släckers.
Huddungedagen hade även detta år nöjet att få lyssna till Karl-Johan Olsson
och Sören Östensson framföra vacker musik och sång från scenen.
Larry Tallroth och Sigvard Åhrberg reparerade det Kulturminnesmärkta
utedasset vi G: la Församlingssalen och det kunde sedan nyttjas vid tomte-
festen i december, där som vanligt Profankören sjöng julsånger och alla
fick äta av Vanja Perssons goda sötgröt med tillbehör.

2007

Ny i styrelsen: Monika Morling.
Valborgsmässoafton firades med sång av Essters Asstrar, f.d. Profankören
och vårtalet hölls av Claes Emilsson.
På nationaldagen sjöng barnkören under ledning av kantor Anita Henriksson.
Majstångsklädningen dagen före midsommarafton blev årets första cafékväll
då alla som hjälpt till bjöds på sill och potatis. Sedan kunde midsommarfirandet
börja och det blev mycket lyckat med vackert väder och mycket folk.
En cafékväll i juni gästades av Nirses-bröderna. som med sin föreställning ”Fäbodliv”bjöd på sång, musik och historier från Hälsingland.
På Huddungedagen underhöll gruppen ”Skruven är lös” en entusiastisk publik
och föremålen i Ravastbo-boden var nyputsade för dagen.
KM i kubb vanns av Huddunge Vikings efter en rafflande final.
24 september gav Friteatern sin föreställning ”Musik, skrönor och dumheter”
i Församlingshemmet inför en stor skara roade åhörare.
Under hösten ordnades flera cafékvällar i Gamla Församlingssalen som inretts
med nygamla möbler av Katarina Larsson och Anette German Tallroth.

2008

Ny i styrelsen: Margareta Schang som ersatte Sigvard Åhrberg.
Vårstädningen samlade en god skara goda huddungebor som
fick ihop till en stor kase som eldades upp den sista april.
Tal till våren hölls av Eva Wikström och Essters Asstrar sjöng.
Köket i Hembygdsgården rustades upp av Johan Lindström m.fl.
Inredningen kom från Haga Kök och det ordnades också med vatten,
såväl kallt som varmt samt avlopp och ny köksutrustning därtill.
Jazzsångerskan Rigmor Gustavsson gav en konsert i kyrkan som
var en del av konsertkarusellen ”Musik i Uppland”, vilket innebar
att Hembygdsföreningen arrangerade och tog intäkterna men slapp
kostnaderna. Mycket folk kom från när och fjärran och lyssnade.
Nationaldagen som bjöd på sol och värmebölja firades med sång av
Barnkören och Anita Henriksson.
Första medlemskvällen var redan 23 maj och sedan följde flera trivsamma
tillställningar anordnade av olika gäng ifrån byarna.
Midsommarfirandet hade samlat mycket folk som roade sig sedvanligt
och blev underhållna av Karl-Johan Olsson och Berndt Cederlöf.
Huddungedagen var också välbesökt med fint väder.
Kubbturneringen hölls 9 augusti, som alltid med Torbjörn Andersson,
spelens grundare och överdomare på plats och som vanligt hade han
fått ihop mängder med fina priser från givmilda sponsorer.
Årets vinnare blev Quatro Staggione.
På hösten hölls en byfest i RIFs lokal i Rödjebro i samarbete med andra
föreningar i Huddunge för att prata om bygdeutveckling och ha trevligt.
Jaktlagen ställde upp med älgkött som lagades till av matlagningskunniga
människor och åts med förtjusning.

2009

Nyvalda i styrelsen detta år: Jan Ingemarsson och Krister Ågren, båda Rödjebro.
Margareta Schang valdes på det konstituerande mötet till sekreterare.
Hon var också vårtalare på sista april, då hon också med den äran ledde Resten av Essters Asstrar att sjunga vårsånger.
Nationaldagen firades med Stina Röjerås som ledare av en blandad kör och
midsommarfirandet blev i år blött värre.
Det har ordnats med flera medlemskvällar och Huddungedagen närmar sig…